اینستاگردی با مردم کرمان ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۰:۴۹
امنیتی کردن اقتصاد جواب نمی‌دهد ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۵
تشخیص دیرهنگام باعث مرگ مرد بافتی شد ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۸:۵۶