کد خبر: ۲۹۶۸۱
تاریخ انتشار:۲۲ دی ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۸
دو چيز حاصل عمر است، نام نيک و ثواب
حاجتي به گفتن نيست، آيت الله هاشمي رفسنجاني يکي از چهره هاي برجسته فکري و اجرايي محبوب، مشهور، خوشنام و از معماران سازندگي و بالاتر از آن نظام آموزشي ايران معاصر است. لذا اين يادداشت فقط از باب اداي دين است و بس. چه اينکه دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامي هستم و خود را به مؤسس آن مديون ميدانم.
شهسوار صادقی:

حاجتي به گفتن نيست، آيت الله هاشمي رفسنجاني يکي از چهره هاي برجسته فکري و اجرايي محبوب، مشهور، خوشنام و از معماران سازندگي و بالاتر از آن نظام آموزشي ايران معاصر است. لذا اين يادداشت فقط از باب اداي دين است و بس. چه اينکه دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامي هستم و خود را به مؤسس آن مديون ميدانم.

ايران در تمام عرصه هاي فکري، فرهنگي و سياسي مردان رادمرد بزرگي را در دامن پرمهر خود با ادب ملي و اسلامي پرورش داده.  آيت الله هاشمي يکي از آن بزرگمردان نامور و نام آشنا است که در آستانه سال مرگ ايشان قرار داريم. 

 در مورد عظمت ايشان سخن فراوان است. من نيز بر اين باورم مرحوم هاشمي رفسنجاني مصداق روشن سخن سعدي شيرازي است که گفته:
دو چيز حاصل عمر است نام نيک و ثواب
و از اين دو درگذري کل من عليها فان
بدون ترديد در کارنامه آيت الله کارهاي نيک و ثواب فراوان ثبت است. اما مايلم از باب يادآوري خاطر خوانندگان محترم به دو فصل طلائي آن يعني تأسيس دانشگاه آزاد اسلامي و سازندگي کشور پس از جنگ که سخت بود، اشاره کنم. در تمام فرهنگها همه کساني که در عرصه علم و دانش وتاسيس نهادهاي علمي نقش آفرينند، محترم و محبوب اند.  در فرهنگ ملي ما از بنيانگذاران جندي شاپور در عهد ساسانيان باافتخار ياد ميشود. در ميان مسلمانان چهره هايي مانند خواجه نظام الملک و شيخ طوسي به خاطر تأسيس مدارس علمي مشهور و محبوب و ماندگارند. از دو قرن پيش به اين سو از مؤسسين مدارس نوين و آموزشهاي جديد مانند رشديه و بانوان بنيانگذار مدارس دختران و اميرکبير باني دارالفنون و آيت الله حاج شيخ عبدالکريم يزدي بنيانگذار حوزه علميه قم با نيک نامي و عظمت نام ميبرند.

 بنابراين گزافه نيست که گفته شود از اين پس نام و ياد و شرح مبارزات و خدمات آيت الله هاشمي بهپاس تأسيس دانشگاه آزاد اسلامي در کنار نيک انديشاني چون شيخ طوسي و اميرکبير وآيت الله شيخ عبدالکريم يزدي جاودانه خواهد ماند. البته با اين امتياز که آيت الله هاشمي با استفاده از امکانات زمانه درب اين مرکز علمي را سراسر خاک پهناور ايران به روي زنان از اقشار مختلف گشود و با اين کار فصل زرين ديگري را بر کارنامه عدالت خواهي خويش افزود. در پيوند با دانشگاه آزاد لازم ميدانم به تنوع بهره وري منتقدين و مخالفين هاشمي از اين خوان معرفت اشاره کنم. 

واقعيت خوشحالکننده اين است، بسياري از اين منتقدين منصف و يا مخالفان بيرحم فارغالتحصيل دانشگاه آزاد اسلامياند که وي بنيان گذاشته است و جالب اين برخي از آنها در اين نهاد فراگير صاحب منزلت و پست ورياست اند. ولي ممکن است متوجه نباشند و يا از کنار آن با بي مهري بگذرند. مناسبت است در اين نوشته به يکي از برکات عظيم دانشگاه آزاد در خصوص جذب نخبگان نيز اشاره کنم.

بدون ترديد اگر دانشگاه آزاد مأمن امني براي نخبگان نبود بسياري از نحبگان از ايران مهاجرت ميکردند و اين نکته اي است که از چشم موافقين و مخالفين دور مانده است. ولي جا دارد همواره از آن به عنوان مهمتربن کارکرد پنهان اين دانشگاه بدرستي ياد شود. اگر از منظر اقتصادي به موضوع نگاه کنيم خواهيم گفت: دانشگاه آزاد با جلوگيري از فرار مغزها در تأمين بودجه ملي نقش بسزايي دارد. آيت الله هاشمي نيز از نادر روحانيون شيعه است که با عباي مذهب؛ رداي رياست جمهوري را پوشيد و در شرايط دشوار پس از جنگ سازندگي کشور را آغاز کرد. 

در اين عرصه به کمک ياران وفادار و هم چنين فارغ التحصيلان همان دانشگاهي که با هوشمندي و آينده نگري در ارديبهشت 61 بنا نهاد هزاران کار ثواب در کارنامه خويش ثبت کرد که شرح آن چندين و چند مجلد است و جاي بيان اندکي از آن در کتب درسي و تدريس در مراکز آموزشي به ويژه دانشگاه آزاد اسلامي است. عاش سعيدا ومات سعيدا