کد خبر: ۴۴۶۲۴
تاریخ انتشار: ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۰
ارسال به دوستان
ذخیره
پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان اعضای هیئت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و با نهاد‌های عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.

 

متن کامل مصوبه دولت برای افزایش حقوق کارمندان، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و قضات در سال ۱۴۰۱

پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان اعضای هیئت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و با نهاد‌های عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.

به گزارش روزنو، متن کامل مصوبه هیات دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و قضات در سال ۱۴۰۱ منتشر شد.

 محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و قضات در سال ۱۴۰۱ را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.

متن کامل این تصویب نامه به شرح ذیل است:

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۲/۱۱ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶- و بند (ب) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵-و جزه‌های (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۶)، (۸) و (۱۲) بند (الف) و بند (و) تبصره (۱۲) و بند (ی) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصویب کرد.

۱- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان چهل و هفت هزار و هفتصد و پنجاه و چهار ریال تعیین می‌شود.

۲- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب ۱۳۷۰- از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه برای سال ۱۴۰۱ به میزان سه هزار و سیصد و پنجاه و سه ریال تعیین می‌شود.

تبصره- حق جلسه اعضای شورا‌های اسلامی شهر مراکز استان در سال ۱۴۰۱ براساس ضریبه ریالی سه هزار و یکصد و شصت و دو ریال طبق تبصره (۱) ماده (۶) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۸۶۸ت ۳۳۹۰۳ه مورخ ۱۳۸۴/۹/۲۸ محاسبه و پرداخت می شود.

٣- افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران سازمان‌های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۴۰۰ به میزان ده درصد تعیین می‌شود.

تبصره ۱- رعایت مفاد ماده (۷۵) قانون اتحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳- الزامی است.

تبصره ۲- رشد حقوق، مزایا و فوق العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به کار هستند، براساس این تصویب نامه خواهد بود.

۴- حداقل حقوق و فوق العاده‌های مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حداقل حقوق بازنشستگان وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۱ به میزان بیست و چهار میلیون و هفتصد و پانزده هزار ریال و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ به میزان سیزده میلیون و سیصد و شصت و دو هزار ریال تعیین می‌شود.

تبصره ۱- حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ با احتساب فوق العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یاد شده، نباید از بیست و چهار میلیون و هفتصد و پانزده هزار ریال کمتر شود و مابه‌التفاوت آن با مبلغ بیست و چهار میلیون و هفتصد و پانزده هزار ریال به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد.

تبصره ۲- حداکثر حقوق و فوق العاده‌های مستمر کلیه کارمندان شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن، شامل حقوق ثابت و فوق العاده‌های مذکور در بند‌های (۲)، (۳) و (۵) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری (به ترتیب فوق العاده‌های ایثارگری، سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف و فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی) و عناوین مشابه با موارد مذکور برای سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی، به میزان هفت برابر حداقل حقوق و فوق العاده‌های مستمر تعیین شده در این بند می باشد.

۵- پس از اعمال افزایش‌های موضوع بند‌های فوق الذکر، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و والدین شهدا و مجموع مبلغ مندرج در قرارداد منعقده برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کار کرد، نباید از مبلغ پنجاه و شش میلیونریال کمتر شود و مابه التفاوت آن با مبلغ پنجاه و شش میلیون ریال با عنوان "تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) " در احکام درج می‌گردد. این میزان ثابت نبوده و با هرگونه تغییر در حکم کارگزینی مشمولین، مجددا محاسبه می‌گردد.

تبصره- مبالغ ریالی ناشی از اجرای بند‌های (۵) و (۶) تصویب نامه شماره ۱۸۰۱۳ت ۵۸۷۰۸ه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ و اصلاحات بعدی آن و بند (۷) تصویبنامه شماره ۳۷۱۸یت ۵۷۵۹۳ه مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۰ و اصلاحات بعدی آن، پس از اعمال در محاسبه تفاوت تطبیق موضوع این بنده در این تفاوت تطبیق تجمیع و قابل اعمال می‌باشند.

۶-- برای محاسبه کسور قانونی (بیمه و بازنشستگی) مشمولین بند (۵) این تصویب نامه و صدور حکم بازنشستگی کارمندان مشمول بند مذکور که در سال ۱۴۰۱ بازنشسته می‌شوند، ابندا مبلغ کاهش ناشی از اجرای بند (۵) این تصویب نامه به تفکیک سهم هر یک از اقلام مشمول کسور و اقلام غیر مشمول کسور مشخص می‌گردد و سپس کسور قانونی مبلغ حکم بازنشستگی بر مبنای مجموع مبالغ اقلام مشمول کسور منهای مجموع مبالغ کاهش یافته از اقلام مشمول کسور تعیین می‌شود.

٧- حقوق بازنشستگان وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی در سال ۱۴۰۱، ده درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش می‌یابد، مشروط به آنکه پس از اعمال افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول نباید از پنجاه میلیون ریال کمتر باشد.

۸- به استناد جز (۳) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، در سال ۱۴۰۱ صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق العاده‌ها و نظایر آن توسط مراجع ذیربط از جمله هیئت‌های امناء مجامع عمومی شرکت‌ها و مؤسسات غیرخصوصی (به استناد اختبار مندرج در قانون تجارت)، شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و هیئت وزیران تحت هر عنوان و از محل هرنوع اعتباره خارج از افزایش‌های فوق الذکر ممنوع است.

تبصره - مجوز‌های جدید مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از شمول این بند مستثنی هستند.

۹- سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداخنی‌ها (مجموع ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها پس از کسر کسورات قانونی بازنشستگی، بیمه تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی اصلی و تبعی درجه یک و مالیات) از هرمحل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۱ به گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و در کلیه مناطق کشور سیصد و نود و دو میلیون ریال است.

پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان اعضای هیئت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و با نهاد‌های عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.

تبصره ۱- کارانه گروه پزشکی، فوق العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق التحقیق، حق التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان نامه‌ها و رساله‌ها و حق التدریس اعضای هیئت علمی و عیدی پایان سال از حکم این جزء مستثنی است.

تبصره ۲- سقف پرداختی به کارکنان مستقر در سکو‌های حوزه عملیاتی شرکت نفت براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌گردد.

تبصره ۳- سقف پرداختی در موارد خاص به پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیئت وزیران افزایش می‌یابد.

۱۰- در اجرای جزء (۱۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و بند (پ) ماده (۱۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت- مصوب ۱۴۰۰ - امتیاز کمک هزینه عائله مندی مزدوجین جدید و حق اولاد فرزندان متولد سال ۱۴۰۱ به ترتیب دو و سه برابر می‌گردد.

۱۱- در اجرای بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، ضرایب فوق العاده‌های حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی که مجوز آن‌ها از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی با شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شده و اعضای هیئت علمی آن‌ها از طریق مرکز جذب هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به کار گرفته شده اند همسان با ضرایب حقوق اعضای هیئت علمی تمام وقت غیر بالینی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح جداول پیوست که تاییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اعمال خواهد شد.

تبصره ۱- اعتبار موضوع این بند در سقف اعتبارات مصوبه و تخصیص یافته هزینه‌ای (عمومی و اختصامی) دستگاه اجرایی مربوط در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور خواهد بود و اعتبار مجزایی بابت این موضوع در هیچ ردیفی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ پیش بینی نشده است.

تبصره ۲- در صورت عدم انطباق نظام پرداخت اعضای هیئت علمی تمام وقت سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مقادیر معادل در سقف ضرایب اعمال شده در این بند، مورد اقدام قرار می‌گیرد.

تبصره ۳- در صورت کاهش مبلغ حکم کارگزینی در سال جاری، پس از اجرای این بند برای اعضای هیات علمی دستگاه‌های اجرایی (غیر وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، میزان کاهش مذکور با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مشمول تفاوت تطبیق موضوع این بند است. مابه التفاوت مذکور با افزایش‌های بعدی در حکم کارگزینی عضو هیئت علمی، مستهلک خواهد شد.

تبصره ۴- رعایت الزامات مذکور در جزء (۶) بند (الف) و همچنین بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی اصلی و تابع و ذیحساب مدیر مالی دستگاه محل خدمت عضو هیئت علمی می‌باشد.

تبصره ۵- اعضای هیئت علمی بالینی (تمام وقت جغرافیایی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آن دسته از اعضای هیئت علمی هستند که علیرغم داشتن اختیار تأسیس مطب (موضوع بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)، به صورت تمام وقت جغرافیایی در محل خدمت مربوط (یعنی ساعت در هفته)، اشتغال دارند و از فعالیت‌های انتفاعی و از جمله تأسیس مطب محروم می‌باشند.

مصادیق اعضای هیئت علمی غیربالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس فهرست رشته‌های تحصیلی دایر در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مشروط به عدم امکان تأسیس مطب پزشکی توسط عضو هیئت علمی شاغل در دانشگاه‌ها و بخش‌های پزشکی می‌باشد.

تبصره ۶- میزان ضرایب فوق العاده‌های جذب و مخصوص برای اعضای هیئت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی (۱/۶) اعمال می‌گردد و برای اعضای هیئت علمی غیر گروه پزشکی (غیربالینی تمام وقت براساس جداول پیوست موضوع این بند، با ضریب (۱) از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ برابر ضریب مصوب این بند می‌باشد.

تبصره ۷- همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی که شناسه (کد) کارمندی در سامانه کارمند ایران ندارند مشروط به صدور شناسه (کد) کارمندی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد بود.

۱۲- در اجرای بند (ی) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور موظفند ضرایب فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته، موضوع بند (۱) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری را براساس فهرست مناطق کمتر توسعه یافته که با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری به روزرسانی می‌گردد و محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس که توسط ستاد کل نیرو‌های مسلح، موضوع بند (الف) ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه بازبینی، تعدیل و ابلاغ نمایند. ملاک هرگونه پرداخت فوق العاده‌های مذکور، از تاریخ ابلاغ دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار

ایران در مرحله انتقال از فاز اپیدمیک کرونا / مردم همچنان پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند / تکمیل چرخه واکسیناسیون ضروری است

همه سرمایه‌های انسانی استان را به مشورت بطلبید

کشف یک تن و 105 کیلو تریاک در ایست و بازرسی مرصاد

نماینده تبریز: دولت عکس مصوبه مجلس عمل کرد؛ اول ارز ترجیحی را حذف و جامعه را با تنش‌های قیمتی و گرانی مواجه کرد/ وضعیت قابل قبولی در جریان نیست/ بعضی افراد نیازمند که تعدادشان هم کم نیست مشمول این طرح نشدند

مدیرعامل شرکت مس در آستانه تغییر مجدد/ آیا کرمانی ها بختی برای تصدی این شرکت دارند؟

اسحاق جهانگیری: تجربه دوران اصلاحات و دوم خرداد هنوز هم برای جامعه و دولتمردان می‌تواند راهگشا باشد

پیکر محمد علی اسلامی ندوشن از کانادا به نیشابور منتقل می شود

پیش بینی وزش باد و افزایش غلظت ریزگردها در کرمان / آسمان مناطق جنوبی استان غبارآلود می شود

افزایش شیوع فشارخون بالا در کودکان و نوجوانان ایرانی

تکذیب نقل قول از استاندار کرمان در خصوص برکناری فرمانداران و بازنشسته‌ها

پربازدید ها

مدیرعامل شرکت مس در آستانه تغییر مجدد/ آیا کرمانی ها بختی برای تصدی این شرکت دارند؟

آخرین خبر مدیرعامل تامین‌اجتماعی از حقوق بازنشستگان/ میزان افزایش حقوق‌ها کاهش می‌یابد؟

فعالیت دانشگاه‌های استان در حوزه فعالیت‌های فناورانه امری حیاتی است / برقراری تعامل دو طرفه دانشگاه و صنعت

اختصاص پاداش به مشترکان کم‌مصرف برق / قبض برق رایگان می‌شود

۵۹ شركت دانش‌بنیان در کرمان فعالیت دارند

افزایش ساعت کاری ساتنا از امروز

تا عصر امروز، منتظر واریز سود سهام عدالت باشید

مصرف کالاهای اساسی کاهش یافته است / از تولیدکنندگان حمایت کنید

گمانه زنی روزنامه جمهوری درباره غیبت معنادار وزیر صمت در نمایشگاه خودرو

بانک‌های استان هزار و 800 میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت کرده‌اند

پر بحث

صداوسیمای کرمان نام فرودگاه کرمان را تغییر داد!؟/ تکمیلی: خبرگزاری صداوسیما اشتباه خود را تصحیح کرد   (۲۲ نظر)

اگر گلباف و شهداد با هم به توافق برسند که یک شهرستان شوند، این کار با سرعت قابل اجراست   (۱۷ نظر)

بایکوت آیت الله هاشمی رفسنجانی در سخنان معاون رئیسی در رفسنجان   (۵ نظر)

مرعشی: هر ایده‌ای که بخواهم اجرا کنم متوقف می‌شود/ تجربیات افراد متعلق به خودشان نیست   (۴ نظر)

کدخدائی، پورغلامعلی و ابراهیمی گزینه‌های جدی فرمانداری رفسنجان   (۳ نظر)

حاج ماشاالله زنگی آبادی خیر مدرسه ساز درگذشت   (۲ نظر)

از شانس بالای شعرباف و سالاری تا احتمال انصراف قاری قرآن/ شورای شهر موضوع فقدان 9 سال سابقه مدیریت میانی شعرباف را چگونه حل و فصل می‌کند؟   (۲ نظر)

تغییر قریب‌الوقوع استاندار کرمان   (۲ نظر)

۲۵۰۰ اثر به جشنواره ملی شعر سردار دل‌ها در جنوب کرمان ارسال شد   (۲ نظر)

از تیشه بده اره بگیر زاهدی و پورابراهیمی تا تشر سردار معروفی/ زاهدی: آقای فداکار را از زمانی که دانشجو بود می‌شناسم/ پورابراهیمی: اگر برخی‌ها آقای فداکار را از دوره دانشجوئی می‌شناسند من ایشان را از زمان جنگ می‌شناسم   (۱ نظر)